دسته بندی

1/4 وات 1%

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
مقاومت 1.2 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.5 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.5K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.62 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.8K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1.8K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1.91 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 10 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10پ نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 100 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 100K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 100K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 10K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 10K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 12.7K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 12.7K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 120 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 120 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 17.4K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 17.4K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 17.8 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 18 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 18K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 18K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 1K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1K نوع مقاومت معمولی ..
58 تومان
بدون مالیات: 58 تومان
مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 1M نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.2K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.2K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.67 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.74 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 2.7K کیلو اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 2.7K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 220 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 220 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 220K کیلو اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 22K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 234K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 236K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 236K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 270K کیلو اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 27K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3.32 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 3.3K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 3.3K نوع مقاومت معمولی ..
58 تومان
بدون مالیات: 58 تومان
مقاومت 3.6 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 33K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 34.8 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 39.2K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 4.75 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 4.7K کیلو اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 4.7K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 4.99 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 47 اهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 47 نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 5.23 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 5.9 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 6.8 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 6.8K کیلواهم (1/4W-%1)+
توضیحات مقاومت مقدار مقاومت (اهم) 6.8K نوع مقاومت معمولی ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 78.7K کیلواهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 8.06 اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 8.2 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 82K کیلو اهم (1/4W-%1)
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 9 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 9.09 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
مقاومت 9.53 اهم (1/4W-%1)+
مقاومت یک عنصر الکتریکی دو پایه است که مطابق قانون اهم هنگامی که جریان الکتریکی از آن عبور کند ..
65 تومان
بدون مالیات: 65 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved