دسته بندی

دیود زینر Zener

زیر دسته ها

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
ديود زينر  ZENER-4.7V  SMD
MINI MELF ديود زينر 4.7 ولت 500 ميلي وات پکيج ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
ديود زينر  ZENER-5.1V  SMD  MINI MELF
..
112 تومان
بدون مالیات: 112 تومان
دیود زينر BZX55C2V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 2  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 2 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زينر BZX55C5.6V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 5.6  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 5.6 نوع..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زينر BZX55C7.5V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 7.5  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 7.5 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زينر BZX55C8.2V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 8.2  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 8.2 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر  1n4740)10v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر  1n4741) 11v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر  1n4742) 12v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر  BZX55C3.6V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 20  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 3.6 نوع دیود..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر 1n4728(3.3v)-1w+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4729)3.6v-1w) +
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4730)3.9v-1w) +
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4732)4.7V-1W)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4734 )5.6v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4735) 6.2v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4736) 6.8v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4737) 7.5v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4738) 8.2v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4739) 9.1v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4743) 13v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1N4744 )15V-1W)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4746)18v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4747) 20v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4748) 22v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4749)24v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضی..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4752)33v-1w)+
 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (m..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر 1n4753)36v-1w)+
  ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
دیود زینر BZX55C10V-1/2W+
1 توان0.5 وات ولتاژ0   توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 10 نوع دیود..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C11V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ11  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 11 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C12V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ12  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 12 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C13V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ13  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 13 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C15V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 15  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 15 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C16V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 16  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 16 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C18V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 18  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 18 نوع د..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C2.2V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 2.2  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 2.2 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C20V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 20  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 20 نوع د..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C22V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 22  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 22 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C24V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 24  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 24 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C27V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 27  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 27 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C3.3V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 3.3  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 3.3 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C33V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 33  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 33 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C3V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 3  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 3 نوع دیود ..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C4.7V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 4.7  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 4.7 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C5.1V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 5.1  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 5.1 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر BZX55C6.2V-1/2W+
توان0.5 وات ولتاژ 6.2  توضیحات دیود ولتاژ زنر(V) 6.2 نوع دیو..
94 تومان
بدون مالیات: 94 تومان
دیود زینر1n4733)5.1v-1w)+
ابعاد طول (mm) 5.2 قطر (mm) 2.7 توضیحات ..
127 تومان
بدون مالیات: 127 تومان
اطلاعات
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای فروشگاه چهره الکترونیک محفوظ است
Powered By OpenCart | Copyright © 1389-1394 - All right reserved